บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
นายอดิศักดิ์ มีนมณี
  ศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
  นายสุนันท์ มีนมณี
  นายพิชยนันท์ สารพานิช
  นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน
นายอดิศักดิ์ มีนมณี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
 
ศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
 
นายสุนันท์ มีนมณี
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ
 
นายพิชยนันท์ สารพานิช
ที่ปรึกษา
 
นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน
ที่ปรึกษา
       
นางเพียงดาว มีนมณี
       
       
นางเพียงดาว มีนมณี
ผู้จัดการและรองผู้อำนวยการ
       

นางพิณมณี ชูทรัพย์
หัวหน้าแผนกประถม
แผนกอนุบาล
แผนกประถม


นางพิณมณี ชูทรัพย์
หัวหน้าแผนกประถม
แผนกกิจการนักเรียน
แผนกธุรการ-การเงิน
© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.kkwebdev.com