หลักสูตร

ประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา

   


จัดกิจกรรมหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นทักษะกระบวนการต่าง  ๆ  การเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

ปฐมวัย
หลักสูตรปฐมวัย

จัดกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยและประสบการณ์เตรียมความพร้อมของ สช.  ที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา

© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.kkwebdev.com