แนะนำโรงเรียน

ความภูมิใจ  ทางโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3  จาก สมศ.


เพลงประจำโรงเรียน

มีนบุรีศึกษา  นำพาให้เราทุกคน
ก้าวสู่จุดหมายเพื่อเชิดชูตน  เป็นคนดีศรีสถาบัน

เราร่าเริงสดใส  จิตใจเข้มแข็งร่วมกัน
สู่อนาคตที่เราใฝ่ฝัน  สร้างสรรค์สังคมก้าวไกล

สัญลักษณ์ชมพูเทา  คือความอ่อนน้อมถ่อมตน
เพื่อเตือนใจไว้ให้ศิษย์ทุกคน  เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม

มารยาทดี  มีระเบียนวินัย  ใจขยันหมั่นศึกษา
มารยาทดี  มีระเบียบวินัย  ใจรักสถาบัน

เคารพเชื่อฟังคุณครู  เราเรียนเรารู้ร่วมกัน
ตั้งใจฝึกฝน  ดลจิตผูกพัน  ไม่หวั่นไม่ว่าเรื่องใด

การเรียนดีเด่นมานาน  เรื่องการกีฬายิ่งใหญ่
มุ่งมั่นรักษาให้อยู่สืบไป  จิตใจรักสามัคคี

มีนบุรีศึกษา  เรารัก  ศรัทธา  เชื่อมั่น
การเรียนการสอน  ทุกอย่างครบครัน  ก้าวทันสู่โลกกว้างไกล

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                            ต้นชมพูพันธ์ทิพย์   ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่   ลำต้นแข็งแรง  สง่างาม   มีดอกสีชมพูสดใส  เป็นช่อสวยงาม

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - เทา แสดงถึง ความอ่อนน้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

ตราโรงเรียน

ม.บ.ศ.  ตัวอักษรที่ย่อมาจากโรงเรียนมีนบุรีศึกษาร้อยรัดอยู่ในวงแหวน
หมายถึง  สถานศึกษาที่อุดมไปด้วยแหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
โดยนักเรียนทั้งหมดรักและสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียวผูกพันกันเหมือนสายใยของสถาบัน

เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์

เอกลักษณ์
ม.บ.ศ.   "  สอนดี   มีมาตรฐาน  "
อัตลักษณ์
"  ลูก  ม.บ.ศ.  มารยาทดี   มีความรู้

ปรัชญาโรงเรียน

มารยาทดี มีระเบียบวินัย ใจขยัน หมั่นศึกษา รักสถาบัน

โครงสร้างองค์กร

                

ที่ตั้งโรงเรียน

                    โรงเรียน มีนบุรีศึกษา 22 ถนนสีหบุรานุกิจ ซอย 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทร. 02-517-1469 , 02-517-1964

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนมีนบุรีศึกษา


    โรงเรียนมีนบุรีศึกษา  เดิมชื่อโรงเรียนเสริมวิริยะราษฏร์   ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 นางอุ่นเรือน  ศรีธร  ได้โอนกิจการให้   นายอดิศักดิ์  มีนมณี   เป็นผู้ดำเนินการบริหารแทน   แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่  22  ถนนสีหบุรานุกิจ 16  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  (สถานที่ในปัจจุบัน)  บนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น  1  หลัง  เพื่อเปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาลจำนวน  8  ห้องเรียน  แผนกประถมเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น และ 4 ชั้น อย่างละ  1  หลังตามลำดับ   ต่อมาได้สร้างอาคาร  5  ชั้นหลังใหม่ที่ทันสมัยขึ้นบนเนื้อที่ที่ขยายเพิ่มอีก 1  ไร่    จึงมีห้องเรียนทั้งหมด  29  ห้องเรียน   ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ  800  คน    คณะผู้บริหารและครู 45  คน  มีห้องประกอบการเรียนครบครัน  ได้แก่  ห้องสมุด   ห้องปฐมพยาบาล  ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีสากล  ห้องนาฏศิลป์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพัฒนาศักยภาพ  ห้องศูนย์วิทยาการ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  สระว่ายน้ำ  โรงยิม  สนามเด็กเล่น2สนาม  และลานจอดรถที่กว้างขวางอีก 1ไร่สำหรับบริการนักเรียนและเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษาต่อไป

บุคลากร
นายอดิศักดิ์ มีนมณี
ศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
นายสุนันท์ มีนมณี
นายพิชยนันท์ สารพานิช
นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน
นายอดิศักดิ์ มีนมณี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
นายสุนันท์ มีนมณี
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ
นายพิชยนันท์ สารพานิช
ที่ปรึกษา
นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน
ที่ปรึกษา
   
นางเพียงดาว มีนมณี
   
   
นางเพียงดาว มีนมณี
ผู้จัดการและรองผู้อำนวยการ
   

นางพิณมณี ชูทรัพย์
หัวหน้าแผนกประถม

แผนกอนุบาล
แผนกประถม


นางพิณมณี ชูทรัพย์
หัวหน้าแผนกประถม

นางสาวชนาภรณ์ ใจเคร่ง
ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกนกนาถ โฉมแดง
ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวบุณฑริกา ทักขินัย
ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพัชรากร บุญเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทัศพร สุขถวิล
ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดวงใจ พงษ์พันนา
ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสำรวย แผ่นทอง
ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนุสรา พุ่มผล
ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายทองหล่อ วนะสูติ
ครูพิเศษประถม

นายชยุตม์ ละครวงษ์
ครูพลศึกษา
แผนกกิจการนักเรียน
แผนกธุรการ-การเงิน
© Copyrights 2014 : Minburisueksa School. www.mbs-school.ac.th. Design By www.kkwebdev.com