โครงการ/กิจกรรม วันที่ 29 ต.ค. 2566
หัวข้อ : ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจำชั้น
เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08:15 )

     ทางโรงเรียน  ได้จัดให้มีกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6  พบครูประจำชั้น  เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียน  ตั้งแต่เวลา  8.30 - 10.30 น.

เข้าชม : 56  ลงประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2566