โปรดติดตามประกาศนี้จากสื่อต่าง ๆ   หากมีความคืบหน้าในการเปิดเรียนประการใด  จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วทาง  Web site  ของโรงเรียนต่อไป