ทางโรงเรียนขอเลื่อนกิจกรรม

   ทางโรงเรียนขอเลื่อนกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและกิจกรรมการเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น อ.1 - ป. 6 ออกไป  ตามประกาศของศบค. ที่ได้มีประกาศห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน  เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบและทำกิจกรรมใด ๆ  โดยจะมีกำหนดอีกครั้งหลังวันที่ 17 พ.ค. 64