ผลการสอบปลายปี    ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถดูผลการสอบได้ที่ https://www.mbs-school.ac.th/doc/Fri54440vxc.%206.pdf