แจ้งปิดภาคเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  รุนแรงมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อส่วนร่วม  จึงขอแจ้งปิดภาคเรียน  ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาสอบ  ในวันที่ 15 - 16 เมษายน 2564  ขอเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนด  ส่วนกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน ( Summer )  ยังยึดกำหนดการเดิม  คือ อนุบาลและประถมเริ่มเรียน 3 - 20 พฤษภาคม 2564  และเปิดเทอมในวันที่ 24 พฤษถาคม 2564  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป