ทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ในวันจันทร์ที่ 4 - 31 มกราคม 2564  และเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไป