ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยการแสดงจินตลีลาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชนินาถ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 5.00 - 6.00 น.